Poprzednio

GRUPA PHN

Nazwa pełna

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000383595

NIP

5252504978

REGON

142900541

Adres siedziby

Al. Jana Pawła Ii 12, 00-124 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 kwietnia 2011 r.

Kapitał zakładowy

51,2 mln zł

Kapitał docelowy

51,8 mln zł

Kapitał wpłacony

51,2 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

4,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

72,17 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Spółka notowana na GPW

Skrót:

PHN

Liczba wyemitowanych akcji:

51,2 mln

Wartość rynkowa:

688,5 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 31 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

44,9 tys. zł

2013 r.

706,7 zł

Inne dane

Adres www

PHNSA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011