Nazwa pełna

FINCE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000379074

NIP

1010004483

REGON

021466989

Data rejestracji

22 lutego 2011 r.

Data ostatniej zmiany

27 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Sycowska 44, 51-319 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5.7 mln zł

Kapitał docelowy

1.9 mln zł

Kapitał wpłacony

5.7 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

149.4 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Konserwacja I naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Leasing finansowy

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Przygotowanie terenu pod budowę

  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki: do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.AUTO-SPA.PL

Adres e-mail

OFFICE@AUTO-SPA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010