Nazwa pełna

IZBA GOSPODARCZA TOWARZYSTW EMERYTALNYCH

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000037707

NIP

5252129546

REGON

016005255

Data rejestracji

19 października 2001 r.

Adres siedziby

Marszałkowska 20/22 / 64, 00-590 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem powołania i działania izby jest inicjowanie i popieranie przedsięwzięć na rzecz wzmacniania zaufania osób uczestniczących w systemie emerytalnym do instytucji tworzących jego infrastrukturę oraz kształtowanie wizerunku towarzystw emerytalnych,jako instytucji zaufania publicznego.

Prezes Izby Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 13 ust. 2 statutu prezes izby upoważniony jest do reprezentowania izby oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w jej imieniu. W zakresie swoich kompentencji prezes izby, może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania izby.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH NR 101 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY