Poprzednio

CLAIRE MULTIMEDIA INTERNATIONAL

Nazwa pełna

YELLOW HOUSE ENGLISH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000376918

NIP

8943015545

REGON

021454609

Adres siedziby

Podole 60, 30-394 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 stycznia 2011 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

248,4 tys. zł

Kapitał docelowy

20 tys. zł

Kapitał wpłacony

248,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli powołany jest jeden członek zarządu, reprezentuje on spółkę samodzielnie. Jeżeli powołanych jest więcej niż jeden członek zarządu, spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie lub 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie lub jeden z członków zarządu z prokurentem działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,7 mln zł

2020 r.

808,8 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

CORPORATE@YELLOWHOUSEENGLISH.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019