Nazwa pełna

FUNDACJA "EDUKACJA DLA DEMOKRACJI"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000037647

NIP

5251017259

REGON

012042785

Data rejestracji

1 października 2001 r.

Adres siedziby

Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. W przekonaniu, że społeczeństwo obywatelskie istnieje nie tylko dla wybranych, fundacja wspiera społeczności lokalne, w Polsce i poza jej granicami, w ich działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności na terenach, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie z §13 statutu: 1. Każdy członek zarządu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, może samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu fundacji. 2. Do podejmowania w imieniu fundacji czynności prawnych, związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych powyżej 250. 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), wymagane jest złożenie oświadczenia woli przez dwóch członków zarządu fundacji działających łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 1310 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY , SĄD GOSPODARCZY ,XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY