Nazwa pełna

FUNDACJA "EDUKACJA DLA DEMOKRACJI"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000037647

NIP

5251017259

REGON

012042785

Data rejestracji

1 października 2001 r.

Data ostatniej zmiany

19 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest inicjowanie, wspieranie I prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji I do działalności w instytucjach demokratycznych. W przekonaniu, że społeczeństwo obywatelskie istnieje nie tylko dla wybranych, fundacja wspiera społeczności lokalne, w polsce I poza jej granicami, w ich działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności na terenach, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy I możliwości współdecydowania o własnym losie.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Organizowanie I prowadzenie konferencji, szkoleń, kursów, seminariów I innych form kształcenia, w tym także zakładanie I prowadzenie niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

  • Działalność wydawnicza, poligraficzna I reprodukcyjna dotycząca: książek, broszur, czasopism, biuletynów, informatorów itp. W wersjach drukowanych oraz elektronicznych, a także dystrybucja tych wydawnictw

  • Udostępnianie pomieszczeń fundacji I sprzętu fundacji

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Organizowanie I prowadzenie konferencji, szkoleń, kursów, seminariów I innych form kształcenia, w tym także zakładanie I prowadzenie niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

  • Działalność wydawnicza, poligraficzna I reprodukcyjna dotycząca: książek, broszur, czasopism, biuletynów, informatorów itp. W wersjach drukowanych oraz elektronicznych, a także dystrybucja tych wydawnictw

  • Udostępnianie pomieszczeń fundacji I sprzętu fundacji

  • Udzielanie dotacji I stypendiów

  • Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, szkołami wyższymi I innymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi I innymi podmiotami, w zakresie wymienionym w celach działania fundacji

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie z §13 statutu: 1. Każdy członek zarządu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, może samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu fundacji. 2. Do podejmowania w imieniu fundacji czynności prawnych, związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych powyżej 250. 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), wymagane jest złożenie oświadczenia woli przez dwóch członków zarządu fundacji działających łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 1310 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY , SĄD GOSPODARCZY ,XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY