Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 12 września 2013 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "13 GRUDNIA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000376220

Data rejestracji

31 stycznia 2011 r.

Adres siedziby

Karpacka 4 B, 04-541 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Propagowanie I rozwijanie idei wolnego I solidarnego społeczeństwa leżącej u podstaw ruchu niepodległościowego I solidarności walczącej; 2. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; Pielęgnowanie I przekazywanie młodemu pokoleniu historii, legend organizacji I działaczy niepodległościowych; 3. Wspieranie I pomoc dawnym doświadczonym przez los członkom I współpracownikom solidarności walczącej oraz innym osobom, które czynnie uczestniczyły w opozycji antykomunistycznej I niepodległościowej, a obecnie znalazły się w trudnych warunkach materialnych; Reprezentowanie ich interesów wobec instytucji państwowych I społecznych; 4. Gromadzenie I ochrona historycznych zasobów archiwalnych, prowadzenie badań naukowych, opracowanie I publikowanie dokumentów, wspomnień I świadectw oraz popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym zwłaszcza dotyczącej działalności sw oraz innych organizacji I ruchów opozycji antykomunistycznej I niepodległościowej z lat 1944-1990; 5. Współpraca z ruchami demokratycznymi w innych krajach; Wspieranie takich ruchów w krajach niedemokratycznych.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd może zaciągać zobowiązania finansowe I majątkowe jednoosobowo przez prezesa lub łącznie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY