Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "13 GRUDNIA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000376220

Data rejestracji

31 stycznia 2011 r.

Data ostatniej zmiany

12 września 2013 r.

Adres siedziby

Karpacka 4 B, 04-541 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Propagowanie I rozwijanie idei wolnego I solidarnego społeczeństwa leżącej u podstaw ruchu niepodległościowego I solidarności walczącej; 2. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; Pielęgnowanie I przekazywanie młodemu pokoleniu historii, legend organizacji I działaczy niepodległościowych; 3. Wspieranie I pomoc dawnym doświadczonym przez los członkom I współpracownikom solidarności walczącej oraz innym osobom, które czynnie uczestniczyły w opozycji antykomunistycznej I niepodległościowej, a obecnie znalazły się w trudnych warunkach materialnych; Reprezentowanie ich interesów wobec instytucji państwowych I społecznych; 4. Gromadzenie I ochrona historycznych zasobów archiwalnych, prowadzenie badań naukowych, opracowanie I publikowanie dokumentów, wspomnień I świadectw oraz popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym zwłaszcza dotyczącej działalności sw oraz innych organizacji I ruchów opozycji antykomunistycznej I niepodległościowej z lat 1944-1990; 5. Współpraca z ruchami demokratycznymi w innych krajach; Wspieranie takich ruchów w krajach niedemokratycznych.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd może zaciągać zobowiązania finansowe I majątkowe jednoosobowo przez prezesa lub łącznie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY