Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 11 października 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA EKOARKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000373828

NIP

9372639370

REGON

241817757

Data rejestracji

21 grudnia 2010 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Podgórska 17, 43-384 Jaworze, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobra publicznego oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, innych instytucji, osób prawnych oraz pojedynczych osób działających w zakresie: 1. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 2. Działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji; 3. Ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na tych obszarach; Ochrony i tworzenia zieleni miejskiej; 4. Działalności edukacyjnej szczególnie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych; 5. Działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno - środowiskowych, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, tworzenie siedlisk rodowych i osad ekologicznych; 6. Działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 7. Ochrony zwierząt i ich praw; 8. Promowania integracji europejskiej; 9. Wspierania i inicjowania programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu; 10. Prowadzenia działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast i wsi; 11. Wspierania i inicjowania programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących włączaniu do obywatelskiego uczestnictwa jednostek oraz środowisk zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego; 12. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 13. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 14. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 15. Upowszechniania krajoznawstwa oraz urozmaicania i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważnieni są prezes samodzielnie lub członek zarządu wraz z osobą upoważnioną przez zarząd

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.FUNDACJA-EKO.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010