Poprzednio

COLUMBUS CAPITAL

Nazwa pełna

COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000373608

NIP

9492163154

REGON

241811803

Adres siedziby

Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 grudnia 2010 r.

Kapitał zakładowy

130 mln zł

Kapitał docelowy

50 mln zł

Kapitał wpłacony

130 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności powyżej 5. 000. 000 zł (pięciu milionów złotych) wymagana jest zgoda wyrażona uchwałą rady nadzorczej. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnieni są: w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 5. 000. 000 zł (pięciu milionów złotych), każdy z członków zarządu samodzielnie. W przypadku składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych lub oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 5. 000. 000 zł (pięciu milionów złotych), dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,7 mln zł

2021 r.

3,8 mln zł

2020 r.

7,5 mln zł

2019 r.

60 tys. zł

2018 r.

205,4 tys. zł

2017 r.

80 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tys. zł 205,4 tys. zł 60 tys. zł 7,5 mln zł 3,8 mln zł 2,7 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@COLUMBUSENERGY.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011