Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 30 września 2020 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACJI "MEDIAKOM"

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000373102

NIP

7010281033

REGON

142717340

Data rejestracji

14 grudnia 2010 r.

Adres siedziby

Świętokrzyska 30 / 63, 00-116 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym zadaniem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, w szczególności: 1) wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, uczciwej konkurencji i dobrych praktyk rynkowych, kultury organizacyjnej oraz prowadzenie działań polegających na rozpowszechnianiu informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej i podstawowych barierach hamujących rozwój przedsiębiorczości, 2) reprezentacja członków wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 3) propagowanie rozwiązań sprzyjających budowie partnerskich relacji w stosunkach pracowniczych, 4) udzielanie pomocy merytorycznej, w tym prawnej, swym członkom, 5) tworzenie platformy współdziałania przedsiębiorców w obszarze telekomunikacji oraz mediów elektronicznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli i reprezentacji organizacji na zewnątrz uprawnieni są prezes zarządu działający jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz do składania oświadczeń woli, z których mogą wynikać zobowiązania do jednorazowego lub łącznego świadczenia o wartości przekraczająej 30 tysięcy złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@MEDIAKOM.ORG.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010