Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACJI "MEDIAKOM"

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000373102

NIP

7010281033

REGON

142717340

Data rejestracji

14 grudnia 2010 r.

Data ostatniej zmiany

24 października 2018 r.

Adres siedziby

Świętokrzyska 30 / 63, 00-116 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli I reprezentacji organizacji na zewnątrz uprawnieni są prezes zarządu działający jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz do składania oświadczeń woli, z których mogą wynikać zobowiązania do jednorazowego lub łącznego świadczenia o wartości przekraczająej 30 tysięcy złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.MEDIAKOM.NET.PL

Adres e-mail

BIURO@MEDIAKOM.ORG.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010