Aktywa ogółem

Aktywa trwałe

Aktywa - Inwestycje długoterminowe

Aktywa Obrotowe

Aktywa - Należności krótkoterminowe

Aktywa - Inwestycje krótkoterminowe

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem