Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 25 października 2011 r.

Nazwa pełna

KRAJOWA IZBA SPORTU

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000368557

Data rejestracji

21 października 2010 r.

Adres siedziby

Piękna 18, 00-549 Warszawa, Polska

Cel działania

Do zadań izby należy w szczególności: 1) reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w izbie przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej, organów samorządowych, mediów oraz innych organizacji; 2) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania sportu oraz uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych oraz pracach legislacyjnych w tym zakresie; 3) wyrażanie opinii wobec funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sportu; 4) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych związanych ze sportem; 5) współudział w tworzeniu warunków rozwoju sportu w Polsce oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków izby w tym zakresie; 6) inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów dotyczących sportu oraz prezentowanie opinii w zakresie polityki państwa dotyczącej kultury fizycznej i sportu; 7) kształtowanie i propagowanie zasad etyki, a w szczególności zasady fair-play w działalności gospodarczej w zakresie sportu, polegające między innymi na opracowaniu zbioru zasad rzetelnego i etycznego postępowania dla podmiotów działających na rynku sportu ("Karta dobrych praktyk Polskiego sportu"); 8) propagowanie edukacji w zakresie kultury fizycznej i sportu, również we współpracy z właściwymi organami państwowymi; 9) organizacja imprez sportowych; 10)pomoc organizacyjna w działalności marketingowej.

Zarząd Izby Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu izby uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Izby Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY