Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 25 października 2011 r.

Nazwa pełna

KRAJOWA IZBA SPORTU

KRS

0000368557

Adres siedziby

Piękna 18, 00-549 Warszawa, Polska

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

21 października 2010 r.

Zarząd Izby Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu izby uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Do zadań izby należy w szczególności: 1) reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w izbie przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej, organów samorządowych, mediów oraz innych organizacji; 2) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania sportu oraz uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych oraz pracach legislacyjnych w tym zakresie; 3) wyrażanie opinii wobec funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sportu; 4) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych związanych ze sportem; 5) współudział w tworzeniu warunków rozwoju sportu w Polsce oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków izby w tym zakresie; 6) inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów dotyczących sportu oraz prezentowanie opinii w zakresie polityki państwa dotyczącej kultury fizycznej i sportu; 7) kształtowanie i propagowanie zasad etyki, a w szczególności zasady fair-play w działalności gospodarczej w zakresie sportu, polegające między innymi na opracowaniu zbioru zasad rzetelnego i etycznego postępowania dla podmiotów działających na rynku sportu ("Karta dobrych praktyk Polskiego sportu"); 8) propagowanie edukacji w zakresie kultury fizycznej i sportu, również we współpracy z właściwymi organami państwowymi; 9) organizacja imprez sportowych; 10)pomoc organizacyjna w działalności marketingowej.

Rada Izby Organ nadzoru