Nazwa pełna

FUNDACJA "MIEJ SERCE"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000368135

NIP

6423143106

REGON

241749910

Data rejestracji

15 października 2010 r.

Adres siedziby

Jankowicka 9, 44-201 Rybnik, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Działalność centrów telefonicznych (call center)

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Dofinansowywanie domów dziecka.

 • Wsparcie rzeczowe, merytoryczne I organizacyjne domów dziecka.

 • Finansowanie zakupu podręczników szkolnych, książek, zeszytów oraz innych materiałów dydaktycznych.

 • Organizowanie kursów językowych.

 • Organizowanie indywidualnych I grupowych spotkań z psychologiem.

 • Organizowanie konkursów I koncertów dla dzieci I młodzieży szczególnie uzdolnionej.

 • Organizowanie zajęć I kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych oraz tworzenie kół I klubów zainteresowań.

 • Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci.

 • Finansowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia I prawidłowego rozwoju opieki medycznej - w tym finansowanie I organizowanie profilaktyczno-kontrolnych badań okresowych.

 • Finansowanie leczenia dzieci chorych - w tym leczenia szpitalnego I dentystycznego.

 • Finansowanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

 • Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych I artystycznych.

 • Organizowanie koncertów, biesiad, festynów I spotkań.

 • Upowszechnianie znaczenia profilaktyki medycznej w domach dziecka - także poprzez organizowanie szkoleń I spotkań.

 • Finansowanie leczenia dzieci I młodzieży uzależnionej od alkoholu I narkotyków.

 • Organizowanie wykładów I spotkań ze specjalistami I autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu.

 • Współpraca z instytucjami I urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom I innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci I młodzieży - zarówno na szczeblu krajowym jak I samorządowym.

 • Finansowanie zakupu zabawek oraz odzieży.

 • Pozyskiwanie sponsorów finansujących domy dziecka I dzieci pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji życiowej I materialnej.

 • Propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi.

 • Pomoc człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy, a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi, lub los.

 • Dobroczynność, poprzez przekazywanie środków dla osób będących w niedostatku I potrzebujących pomocy.

 • Dożywianie osób w szczególności dzieci.

 • Ochrona zdrowia, poprzez pomoc ośrodkom zdrowia, szpitalom, zakładom rehabilitacyjnym, hospicjom, zwiększanie dostępu do opieki lekarskiej, oraz zakup lekarstw; Przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie I przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia I kultury zdrowotnej w społeczeństwie.

 • Przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie I przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia I kultury zdrowotnej w społeczeństwie.

 • Tworzenie I szerzenie kultury narodowej w kraju I za granicą, również wśród osób niepełnosprawnych.

 • Pomoc społeczna, przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób I rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 • Pomoc w tworzeniu obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie patriotyzmu obywateli I osobistej odpowiedzialności.

 • Przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie I kształtowaniu środowiska.

 • Akcje promujące kulturę fizyczną I sport, promowanie sprawności fizycznej, darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, zwłaszcza jeśli dotyczy to osób niepełnosprawnych.

 • Organizowanie I wspieranie, w tym finansowanie I współfinansowanie, programów, kampanii społecznych, kampanii dobroczynnych I kampanii edukacyjnych.

 • Dystrybucja: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek I innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacja zbiórek I innych akcji promocji umożliwiających wsparcie fundacji I jej celów.

 • Promowanie przekazywania idei odpisu 1% podatku na rzecz fundacji miej serce, poprzez reklamy medialne, telewizyjne, prasowe, internetowe, ulotkowe, plakatowe, programy do rozliczeń podatku I wszelkie inne formy reklamy I promocji umożliwiające dotarcie do potencjalnego podatnika.

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Dofinansowywanie domów dziecka.

 • Wsparcie rzeczowe, merytoryczne I organizacyjne domów dziecka.

 • Finansowanie zakupu podręczników szkolnych, książek, zeszytów oraz innych materiałów dydaktycznych.

 • Organizowanie kursów językowych.

 • Organizowanie indywidualnych I grupowych spotkań z psychologiem.

 • Organizowanie konkursów I koncertów dla dzieci I młodzieży szczególnie uzdolnionej.

 • Organizowanie zajęć I kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych oraz tworzenie kół I klubów zainteresowań.

 • Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci.

 • Finansowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia I prawidłowego rozwoju opieki medycznej - w tym finansowanie I organizowanie profilaktyczno-kontrolnych badań okresowych.

 • Finansowanie leczenia dzieci chorych - w tym leczenia szpitalnego I dentystycznego.

 • Finansowanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

 • Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych I artystycznych.

 • Organizowanie koncertów, biesiad, festynów I spotkań.

 • Upowszechnianie znaczenia profilaktyki medycznej w domach dziecka - także poprzez organizowanie szkoleń I spotkań.

 • Finansowanie leczenia dzieci I młodzieży uzależnionej od alkoholu I narkotyków.

 • Organizowanie wykładów I spotkań ze specjalistami I autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu.

 • Współpraca z instytucjami I urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom I innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci I młodzieży - zarówno na szczeblu krajowym jak I samorządowym.

 • Finansowanie zakupu zabawek oraz odzieży.

 • Pozyskiwanie sponsorów finansujących domy dziecka I dzieci pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji życiowej I materialnej.

 • Propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi.

 • Pomoc człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy, a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi, lub los.

 • Dobroczynność, poprzez przekazywanie środków dla osób będących w niedostatku I potrzebujących pomocy.

 • Dożywianie osób w szczególności dzieci.

 • Ochrona zdrowia, poprzez pomoc ośrodkom zdrowia, szpitalom, zakładom rehabilitacyjnym, hospicjom, zwiększanie dostępu do opieki lekarskiej, oraz zakup lekarstw; Przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie I przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia I kultury zdrowotnej w społeczeństwie.

 • Przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie I przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia I kultury zdrowotnej w społeczeństwie.

 • Tworzenie I szerzenie kultury narodowej w kraju I za granicą, również wśród osób niepełnosprawnych.

 • Pomoc społeczna, przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób I rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 • Pomoc w tworzeniu obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie patriotyzmu obywateli I osobistej odpowiedzialności.

 • Przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie I kształtowaniu środowiska.

 • Akcje promujące kulturę fizyczną I sport, promowanie sprawności fizycznej, darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, zwłaszcza jeśli dotyczy to osób niepełnosprawnych.

 • Organizowanie I wspieranie, w tym finansowanie I współfinansowanie, programów, kampanii społecznych, kampanii dobroczynnych I kampanii edukacyjnych.

 • Dystrybucja: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek I innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacja zbiórek I innych akcji promocji umożliwiających wsparcie fundacji I jej celów.

 • Promowanie przekazywania idei odpisu 1% podatku na rzecz fundacji miej serce, poprzez reklamy medialne, telewizyjne, prasowe, internetowe, ulotkowe, plakatowe, programy do rozliczeń podatku I wszelkie inne formy reklamy I promocji umożliwiające dotarcie do potencjalnego podatnika.

 • Fundowanie stypendiów dla dzieci I młodzieży szczególnie uzdolnionej.

 • Organizowanie zbiórek publicznych, zbiórek w gronie znajomych, zbiórek na uroczystościach rodzinnych I innych.

 • Zbiórki używanej odzieży I zabawek.

 • Przekazywanie wsparcia organizacyjnego, finansowego I rzeczowego organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, których cele są podobne, lub zbieżne z celami fundacji miej serce.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych I niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE