Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 21 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000366263

NIP

7282760500

REGON

100966998

Data rejestracji

24 września 2010 r.

Adres siedziby

Grabińska 23, 92-780 Łódź, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

 • Reklama

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność fotograficzna

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Pozaszkolne formy edukacji

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011