Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 12 lipca 2018 r.

Nazwa pełna

AD ARTIS FUNDACJA SZTUKI SAR

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000365304

NIP

5213585234

REGON

142629357

Data rejestracji

23 września 2010 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Czerska 8 / 10, 00-732 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo działalność programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Przetwarzanie danych w ramach usług w zakresie informacji, zarządzania stronami internetowymi, udostępnianie oprogramowania użytkowego, cele reklamowe w internecie

 • Działalność portali internetowych

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

 • Działalność agencji reklamowych

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność muzeów

 • Usługi archiwów

 • Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu zarządu składają prezes zarządu lub wiceprezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie, a w przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy - jedyny członek zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE