Nazwa pełna

AD ARTIS FUNDACJA SZTUKI SAR

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000365304

NIP

5213585234

REGON

142629357

Data rejestracji

23 września 2010 r.

Adres siedziby

Czerska 8 / 10, 00-732 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo działalność programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Przetwarzanie danych w ramach usług w zakresie informacji, zarządzania stronami internetowymi, udostępnianie oprogramowania użytkowego, cele reklamowe w internecie

 • Działalność portali internetowych

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

 • Działalność agencji reklamowych

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Artystyczna I literacka działalność twórcza

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność muzeów

 • Usługi archiwów

 • Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu zarządu składają prezes zarządu lub wiceprezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie, a w przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy - jedyny członek zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE