Nazwa pełna

TIMBERONE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000361970

NIP

9182082036

REGON

060303350

Data rejestracji

30 lipca 2010 r.

Adres siedziby

Bohaterów Monte Cassino 12, 23-400 Biłgoraj, Polska

Branże
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Rybactwo Produkcja art. spożywczych Produkcja napojów Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów tekstylnych Produkcja odzieży Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli
Produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
Produkcja papieru i wyrobów z papieru Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja mebli Pozostała produkcja wyrobów Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów oraz odzysk surowców Rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi
Naprawa pojazdów samochodowych
Handel hurtowy (bez pojazdów samochodowych) Handel detaliczny (bez pojazdów samochodowych) Transport lądowy oraz rurociągowy Transport wodny Transport lotniczy Magazynowanie i usługi wspomagające transport Działalność pocztowa i kurierska Zakwaterowanie Wyżywienie Usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego Usługi objęte pośrednictwem finansowym Obsługa rynku nieruchomości Edukacja Opieka zdrowotna Pomoc społeczna (z zakwaterowaniem) Pomoc społeczna (bez zakwaterowania) Kultura i rozrywka Biblioteki, archiwa, muzea, zoo oraz inne obiekty kulturalne Gry losowe i zakłady wzajemne Sport, rozrywka i rekreacja Działalność organizacji członkowskich Naprawa komputerów i artykułów osobistych oraz domowych Pozostała indywidualna działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Finanse

Kapitał zakładowy

24,1 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

24,1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE