Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 19 sierpnia 2014 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "TERAZ SZEWCE"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000360219

Data rejestracji

1 lipca 2010 r.

Adres siedziby

Długa 18, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

A) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Polski b) popularyzowanie oraz umacnianie w świadomości społecznej form aktywnego i zdrowego stylu życia c) inspirowanie i organizacja wycieczek, rajdów oraz wymiany międzyszkolnej uczniów oraz stwarzanie warunków umożliwiających realizację tych działań d) prezentowanie i dokumentowanie osiągnięć uczniów zespołu szkół w szewcach oraz mieszkańców szewc na forum krajowym i międzynarodowym e) upowszechnianie kultury fizycznej oraz ochronę i promocję zdrowia f) wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego lokalnej społeczności g) ochronę i promocję regionalnych dóbr kultury, sztuki i tradycji oraz dziedzictwa przyrodniczego h) pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych i) podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolnej oraz mieszkańców szewc j) promowanie i rozwijanie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności k) integracja i rozwój społeczności lokalnych, podniesienie jakości kształcenia kadr na potrzeby samorządności lokalnej l) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych m) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego n) tworzenie warunków umożliwiających rozwój działalności statutowej stowarzyszenia o) działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, obszarów zależnych od rybactwa z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych p) promocja obszarów wiejskich w tym gmin oraz organizacji położonych na obszarze działania q) mobilizowanie społeczności lokalnej, aktywizację mieszkańców mającą na celu: rozwój produktów regionalnych, usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, dalsza treść celu działania w § 9 statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis prezesa lub dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

TERAZSZEWCE@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY