Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 26 listopada 2013 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYKŁADOWCÓW JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000359428

Data rejestracji

23 czerwca 2010 r.

Adres siedziby

Przy Bażantarni 13 / 20, 02-793 Warszawa, Polska

Cel działania

§ 6 celem stowarzyszenia jest: 1. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez: a)inicjowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania języka rosyjskiego b)współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami języka rosyjskiego c)ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych 2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego poprzez: a)utrzymanie kontaktów i współpracy z ośrodkami nauczania języka rosyjskiego w kraju i na świecie b)inicjowanie działań na rzecz promocji nauczania i uczenia się języka rosyjskiego 3. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez inicjowanie i wspieranie działań związanych z uczestniczeniem dzieci i młodzieży w edukacji i kulturze, popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego własnego narodu oraz komunikacją międzynarodową 4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 5. Promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu głównego jednoosobowo lub wiceprezes zarządu głównego z innym członkiem zarządu głównego działających łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY