Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYKŁADOWCÓW JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000359428

Data rejestracji

23 czerwca 2010 r.

Data ostatniej zmiany

26 listopada 2013 r.

Adres siedziby

Przy Bażantarni 13 / 20, 02-793 Warszawa, Polska

Cel działania

§ 6 celem stowarzyszenia jest: 1. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty I wychowania poprzez: a)inicjowanie I wspieranie wszelkich form badania I doskonalenia metod nauczania języka rosyjskiego b)współpraca I wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami języka rosyjskiego c)ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się I nauczania języków obcych 2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych I etnicznych oraz języka regionalnego poprzez: a)utrzymanie kontaktów I współpracy z ośrodkami nauczania języka rosyjskiego w kraju I na świecie b)inicjowanie działań na rzecz promocji nauczania I uczenia się języka rosyjskiego 3. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego poprzez inicjowanie I wspieranie działań związanych z uczestniczeniem dzieci I młodzieży w edukacji I kulturze, popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego własnego narodu oraz komunikacją międzynarodową 4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami 5. Promocji rzeczypospolitej polskiej za granicą

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu głównego jednoosobowo lub wiceprezes zarządu głównego z innym członkiem zarządu głównego działających łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY