Nazwa pełna

ALUPOL PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000357912

NIP

6462367488

REGON

273884817

Adres siedziby

Strefowa 4, Tychy, 43-109 Tychy 9, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 czerwca 2010 r.

Kapitał zakładowy

170,6 mln zł

Kapitał wpłacony

0 zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest członek zarządu lub prokurent. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI (OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE) - ART. 2 UST 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

11,2 mln zł

2021 r.

15 mln zł

2020 r.

12,6 mln zł

2019 r.

10,6 mln zł

2018 r.

8,9 mln zł

2017 r.

10,6 mln zł

2016 r.

10,7 mln zł

2015 r.

10,6 mln zł

2014 r.

9,2 mln zł

2013 r.

4,7 mln zł

2012 r.

5,8 mln zł

2011 r.

4,4 mln zł

2010 r.

3,8 mln zł

2009 r.

2,5 mln zł

2008 r.

3,8 mln zł

2007 r.

4,5 mln zł

2006 r.

5,8 mln zł

2005 r.

5 mln zł

2004 r.

7,6 mln zł

2003 r.

6,9 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6,9 mln zł 7,6 mln zł 5 mln zł 5,8 mln zł 4,5 mln zł 3,8 mln zł 2,5 mln zł 3,8 mln zł 4,4 mln zł 5,8 mln zł 4,7 mln zł 9,2 mln zł 10,6 mln zł 10,7 mln zł 10,6 mln zł 8,9 mln zł 10,6 mln zł 12,6 mln zł 15 mln zł 11,2 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010