Nazwa pełna

FUNDACJA KLAMRA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000356485

NIP

5532471949

REGON

241605995

Data rejestracji

13 maja 2010 r.

Data ostatniej zmiany

2 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Południowa 4, 34-300 Żywiec, Polska

Cel działania

1. Upowszechniania I ochrony wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 2. Działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury I tradycji; 3. Ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na tych obszarach; Ochrony I tworzenia zieleni miejskiej; 4. Działalności edukacyjnej szczególnie dzieci I młodzieży, a także osób dorosłych; 5. Wspierania działań I projektów mniejszości (narodowych, rasowych, wyznaniowych), grup dyskryminowanych I społecznie marginalizowanych, przeciwdziałanie ksenofobii, nietolerancji I nacjonalizmowi; 6. Działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich I miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno - środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa I ogrodnictwa, popieranie tradycji I zawodów związanych z ochroną środowiska I ochroną dziedzictwa kulturowego, tworzenie siedlisk rodowych I osad ekologicznych; 7. Działań wspomagających rozwój wspólnot I społeczności lokalnych; 8. Ochrony zwierząt I ich praw; 9. Promowania integracji europejskiej w aspekcie praw człowieka, ochrony środowiska I praw zwierząt; 10. Zwiększania dostępności do środowiska przyrodniczego osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym I edukacji w tym zakresie; 11. Wspierania I inicjowania programów I przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących rozwojowi lokalnemu I regionalnemu; 12. Prowadzenia działań aktywizujących I integrujących mieszkańców miast I wsi; 13. Wspierania I inicjowania programów I przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących włączaniu do obywatelskiego uczestnictwa jednostek oraz środowisk zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego, ekonomicznego I politycznego; 14. Upowszechniania I ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet I mężczyzn;

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważnieni są prezes lub prezeska lub osoba upoważniona przez zarząd.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY