Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA KLAMRA

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

13 maja 2010 r.

KRS

0000356485

NIP

5532471949

REGON

241605995

Adres siedziby

Południowa 4, 34-300 Żywiec, Polska

Cel działania

1. Upowszechniania I ochrony wolności I praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 2. Działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury I tradycji; 3. Ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na tych obszarach; Ochrony I tworzenia zieleni miejskiej; 4. Działalności edukacyjnej szczególnie dzieci I młodzieży, a także osób dorosłych; 5. Wspierania działań I projektów mniejszości (narodowych, rasowych, wyznaniowych), grup dyskryminowanych I społecznie marginalizowanych, przeciwdziałanie ksenofobii, nietolerancji I nacjonalizmowi; 6. Działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich I miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno - środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa I ogrodnictwa, popieranie tradycji I zawodów związanych z ochroną środowiska I ochroną dziedzictwa kulturowego, tworzenie siedlisk rodowych I osad ekologicznych; 7. Działań wspomagających rozwój wspólnot I społeczności lokalnych; 8. Ochrony zwierząt I ich praw; 9. Promowania integracji europejskiej w aspekcie praw człowieka, ochrony środowiska I praw zwierząt; 10. Zwiększania dostępności do środowiska przyrodniczego osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym I edukacji w tym zakresie; 11. Wspierania I inicjowania programów I przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących rozwojowi lokalnemu I regionalnemu; 12. Prowadzenia działań aktywizujących I integrujących mieszkańców miast I wsi; 13. Wspierania I inicjowania programów I przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących włączaniu do obywatelskiego uczestnictwa jednostek oraz środowisk zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego, ekonomicznego I politycznego; 14. Upowszechniania I ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet I mężczyzn;

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważnieni są prezes lub prezeska lub osoba upoważniona przez zarząd.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 6 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »