Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 2 stycznia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA KLAMRA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000356485

NIP

5532471949

REGON

241605995

Data rejestracji

13 maja 2010 r.

Adres siedziby

Południowa 4, 34-300 Żywiec, Polska

Cel działania

1. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 2. Działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji; 3. Ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na tych obszarach; Ochrony i tworzenia zieleni miejskiej; 4. Działalności edukacyjnej szczególnie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych; 5. Wspierania działań i projektów mniejszości (narodowych, rasowych, wyznaniowych), grup dyskryminowanych i społecznie marginalizowanych, przeciwdziałanie ksenofobii, nietolerancji i nacjonalizmowi; 6. Działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno - środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, tworzenie siedlisk rodowych i osad ekologicznych; 7. Działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8. Ochrony zwierząt i ich praw; 9. Promowania integracji europejskiej w aspekcie praw człowieka, ochrony środowiska i praw zwierząt; 10. Zwiększania dostępności do środowiska przyrodniczego osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym i edukacji w tym zakresie; 11. Wspierania i inicjowania programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu; 12. Prowadzenia działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast i wsi; 13. Wspierania i inicjowania programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących włączaniu do obywatelskiego uczestnictwa jednostek oraz środowisk zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego; 14. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważnieni są prezes lub prezeska lub osoba upoważniona przez zarząd.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY