Nazwa pełna

FUNDACJA OTWARTY DIALOG

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000353754

NIP

7123206033

REGON

060615226

Data rejestracji

12 kwietnia 2010 r.

Adres siedziby

Al. Szucha 11A / 21, 00-580 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja opakowań drewnianych

  • Produkcja papieru I tektury

  • Produkcja papieru falistego I tektury falistej oraz opakowań z papieru I tektury

  • Pozostałe drukowanie

  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

  • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

  • Produkcja magnetycznych I optycznych niezapisanych nośników informacji

  • Produkcja gier I zabawek

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia składa jednoosobowo prezes zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie bądź prokurent powołany w drodze uchwały zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009