Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 12 kwietnia 2010 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH "HANZA"

KRS

0000353679

Adres siedziby

Starowiejska 67, 80-534 Gdańsk, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

12 kwietnia 2010 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub dwóch członków zarządu działający łącznie.

Cel działania

Inspirowanie tworzenia europy małych ojczyzn,odnajdywania zakorzenienia i trwałych wartości związ. Z historią regionu,myślą,rozwojem reg. Jako miejsca,w którym warto żyć i do którego warto powracać; Wspieranie budowy europy wolnych społ. ,europy ludzi ceniących wolność,demokrację i naukę,świadomych wartości cywilizacji europ.; Wspieranie kontaktów i współpracy między społ. ,ponadreg. I transgranicznej; Wzmacnianie demokracji,poczucia:tożsamości lokal. ,odpowiedz. Za region i kraj; Szerzenie przyjaźni,tolerancji i współpracy pomiędzy ludźmi róznych zawodów,poglądów polit. ,społ. I relig.; Rozwój wolnej myśli polit. ,społ. ,gospod.; Wspieranie,inspirowanie i zaangażowanie w zakresie współpracy osób i instytucji nauk. Z przedsiębiorstwami i gospodarką zwłaszcza w zakresie działań badawczo-rozwojowych i rozwiązań innowacyjnych; Kształtowanie społ. Opartego na wiedzy i inf. ,wolnego dostępu i przepływu inf. ,korzystania z nowych technologii w tym zakresie ukierunkowanego na wykorzystanie nowych idei i technologii; Propagowanie i wspieranie przedsięb. ,podejmowanie działań w sferze rozwoju gospod. Regionu,gromadzenie środków fin. I mat. Na wspieranie dział. Gospod. I rozwoju przedsięb.; Pobudzanie aktywności społ. -gospod. Społeczności lokal.; Popieranie wszechstronnego rozwoju; Poprawa jakości życia i wzmacnianie więzi lokal. Wspólnot międzyludzkich; Promowanie i wspieranie rozwoju:społ. Lokalnych oraz eduk. ,sportu,turystyki i wypoczynku; Edukacja i pomoc w dziedzinach prawa i finansów; Ochrona środ. I eduk. Ekol.; Przeciwdziałanie patologiom społ. Oraz zjawiskom marginalizacji społ. I wykluczenia ze wspólnot społ.; Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie rehabilitacji zawodowej i społ. Osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnienia; Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zaw. Osób pozostaj. Bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,zwłaszcza wśród młodzieży i absolwentów uczelni; Promowanie i organizowanie wolontariatu; Popularyzowanie dział. Stowarzyszenia w kraju i za granicą; Wzajemna pomoc i integracja czł. Stow.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór