S&A

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 25, obowiązujące od 21 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

S&A SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000351730

NIP

5862116186

REGON

192993503

Data rejestracji

18 marca 2010 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Świętego Piotra 4, 81-347 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

168.5 tys. zł

Kapitał wpłacony

168.5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

  • Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

  • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

  • Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

  • Reklama

  • Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwaj pozostali członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009