S&A

Nazwa pełna

S&A SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000351730

NIP

5862116186

REGON

192993503

Data rejestracji

18 marca 2010 r.

Data ostatniej zmiany

21 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Świętego Piotra 4, 81-347 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

168.5 tys. zł

Kapitał wpłacony

168.5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów I biżuterii

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja wyrobów jubilerskich I podobnych

  • Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii I podobnych wyrobów

  • Obróbka metali I nakładanie powłok na metale

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

  • Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń I dodatkowego wyposażenia

  • Reklama

  • Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwaj pozostali członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009