Nazwa pełna

FUNDACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000348966

Data rejestracji

15 lutego 2010 r.

Data ostatniej zmiany

18 listopada 2010 r.

Adres siedziby

Św. Antoniego 19 / 111, 50-073 Wrocław, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie szkolenia zawodowego w zawodach rzemieślniczych poza systemem szkół zawodowych w tym: 1/ szkolenie wraz z praktyką u pracodawcy I potwierdzanie nabytych kwalifikacji przeprowadzonym egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim wraz z nadaniem świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w wyuczonym zawodzie przez izby rzemieślnicze w regionie prowadzonych szkoleń lub siedzib oddziałów po nawiązaniu z nimi partnerskiej współpracy. 2/ szkolenie na kursach przygotowujących do pracy na określonym stanowisku wraz z praktyką u pracodawcy I potwierdzaniem przydatności do określonej pracy, egzaminem I zaświadczeniem wydanym przez izbę rzemieślniczą, 3/ szkolenie we współpracy z izbami rzemieślniczymi w regionie prowadzenia szkoleń lub siedziby oddziałów na kursach czeladniczych, mistrzowskich I przygotowujących do zawodów rzemieślniczych potwierdzonych egzaminem potwierdzającym kwalifikacje, przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze dla imigrantów lub repatriantów posiadających prawo stałego pobytu lub obywatelstwo polskie. 4/ pogłębianie świadomości społecznej obywateli poprzez dotarcie z informacją do społeczeństwa o potrzebie, zawodowego kształcenia ustawicznego.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY