Nazwa pełna

FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

KRS

0000347694

NIP

5272621345

REGON

142270488

Adres siedziby

Żelazna 32, 00-832 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

1 lutego 2010 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Paragraf 34. Statutu przyjmuje nowe brzmienie: 1 w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych fundacji składa prezes zarządu samodzielnie. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych fundacji składają dwaj członkowie zarządu łącznie 3. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa powyżej.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

57,1 tys. zł

2013 r.

5,5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010