Nazwa pełna

FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

KRS

0000347694

NIP

5272621345

REGON

142270488

Adres siedziby

Żelazna 32, 00-832 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

1 lutego 2010 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Paragraf 34. Statutu przyjmuje nowe brzmienie: 1 w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych fundacji składa prezes zarządu samodzielnie. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych fundacji składają dwaj członkowie zarządu łącznie 3. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa powyżej.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

Działalność na rzecz dobra publicznego przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska. Działalność na rzecz oświaty, nauki, edukacji, szkolnictwa wyższego, samorządności, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, opieki socjalnej, dobroczynności oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

57,1 tys. zł

2013 r.

5,5 tys. zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010