Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 7 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000347694

NIP

5272621345

REGON

142270488

Data rejestracji

1 lutego 2010 r.

Adres siedziby

Żelazna 32, 00-832 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Opracowanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii

  • Dystrybucja publikacji, wyrobów przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie środowiska i zdrowiu

  • Doradztwo oraz tworzenie banków informacji

  • Prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej

  • Wydawanie książek

  • Organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, wykładów, wystaw, ekspozycji i targów i innych 'przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim

  • Różne formy kształcenia w zakresie zrównoważonego rozwoju

  • Powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Paragraf 34. Statutu przyjmuje nowe brzmienie: 1 w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych fundacji składa prezes zarządu samodzielnie. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych fundacji składają dwaj członkowie zarządu łącznie 3. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa powyżej.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010