Nazwa pełna

FUNDACJA RZECZNIK PRAW RODZICÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000347294

NIP

5213553659

REGON

142210279

Data rejestracji

26 stycznia 2010 r.

Adres siedziby

Steinhausa 2 / 52, 02-747 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Reprezentowanie interesów rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym. 2. Działanie na rzecz polityki prorodzinnej. 3. Działanie mające na celu zmianę ustawodawstwa i przepisów niekorzystnych dla rodziców i dzieci oraz promowanie ustawodawstwa i przepisów, których skutki będą korzystne dla rodziców i dzieci. 4. Pomoc prawna rodzicom, których prawa są naruszane oraz ochrona praw rodzin. 5. Dobroczynność na rzecz rodzin. 6. Pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób wychowujących dzieci, dotkniętych inwalidztwem a także osób wychowujących niepełnosprawne dzieci. 7. Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów i kulturalna na rzecz upowszechniania idei propagowanych przez fundację. 8. Działanie na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej. 9. Prowadzenie i wspieranie działalności badawczej i naukowej w zakresie tematów będących przedmiotem działania fundacji. 10. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji finansowej między innymi poprzez promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 11. Działania na rzecz ochrony zdrowia rodzin i pomocy społecznej. 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 13. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 14. Działalność na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w zakresie celów propagowanych przez fundację. 15. Pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjami; Działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. 16. Upowszechnianie ochrony wolności oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 17. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 18. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. Cd w statucie

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY