Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA RZECZNIK PRAW RODZICÓW

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

26 stycznia 2010 r.

KRS

0000347294

NIP

5213553659

REGON

142210279

Adres siedziby

Steinhausa 2 / 52, 02-747 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Reprezentowanie interesów rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym. 2. Działanie na rzecz polityki prorodzinnej. 3. Działanie mające na celu zmianę ustawodawstwa I przepisów niekorzystnych dla rodziców I dzieci oraz promowanie ustawodawstwa I przepisów, których skutki będą korzystne dla rodziców I dzieci. 4. Pomoc prawna rodzicom, których prawa są naruszane oraz ochrona praw rodzin. 5. Dobroczynność na rzecz rodzin. 6. Pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi. Rehabilitacja zawodowa I społeczna osób wychowujących dzieci, dotkniętych inwalidztwem a także osób wychowujących niepełnosprawne dzieci. 7. Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów I kulturalna na rzecz upowszechniania idei propagowanych przez fundację. 8. Działanie na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej. 9. Prowadzenie I wspieranie działalności badawczej I naukowej w zakresie tematów będących przedmiotem działania fundacji. 10. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji finansowej między innymi poprzez promocję zatrudnienia I aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy I zagrożonych zwolnieniem z pracy; Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 11. Działania na rzecz ochrony zdrowia rodzin I pomocy społecznej. 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych. 13. Organizowanie wypoczynku dzieci I młodzieży. 14. Działalność na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I tradycji, w zakresie celów propagowanych przez fundację. 15. Pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjami; Działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. 16. Upowszechnianie ochrony wolności oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 17. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych I wojen w kraju I za granicą. 18. Upowszechnianie I ochrona praw konsumentów. Cd w statucie

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność edukacyjną I wydawniczą

 • Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi I organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi I fizycznymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji

 • Działalność wydawniczą, wystawienniczą I prasową

 • Organizowanie szkoleń, konkursów, imprez plenerowych

 • Organizowanie wieców, konferencji a także spotkań, odczytów I dyskusji, imprez integracyjnych, promocyjnych I kulturalnych

 • Prowadzenie działalności szkoleniowej I oświatowej dla dorosłych. Prowadzenie poradni, punktów konsultacyjnych, bibliotek, a także innych placówek oświatowych

 • Udział w opracowywaniu programów oświatowych I wychowawczych; Współpracę z placówkami kulturalno - oświatowymi oraz żłobkami, przedszkolami I szkołami

 • Prowadzenie społecznych szkół

 • Prowadzenie społecznych przedszkoli I żłobków

 • Organizowanie wczasów rodzinnych, obozów I kolonii

 • Prowadzenie I wspomaganie działalności badawczej I naukowej, współpracę z placówkami naukowymi

 • Podejmowanie zadań w sferze pożytku publicznego zleconych przez organy administracji publicznej

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezaleznych usług wspierających samodzielność obywateli

 • Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz społeczeństwa

 • Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi I organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi I fizycznymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji

 • Zabieranie poprzez swoich przedstawicieli, głosu I wyrażanie stanowiska na forum publicznym, w sprawach będących przedmiotem działania fundacji

 • Działalność wydawniczą, wystawienniczą I prasową

 • Organizowanie szkoleń, konkursów, imprez plenerowych

 • Organizowanie wieców, konferencji a także spotkań, odczytów I dyskusji, imprez integracyjnych, promocyjnych I kulturalnych

 • Udział w opracowywaniu programów oświatowych I wychowawczych; Współpracę z placówkami kulturalno - oświatowymi oraz żłobkami, przedszkolami I szkołami

 • Udział w pracach nad wprowadzaniem nowych ustaw I przepisów

 • Udzielanie pomocy rzeczowej I finansowej osobom fizycznym, organizacjom I instytucjom

 • Pomoc w organizowaniu świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych

 • Prowadzenie I wspomaganie działalności badawczej I naukowej, współpracę z placówkami naukowymi

 • Prowadzenie strony internetowej

 • Pomoc prawną oraz reprezentowanie rodziców I rodzin przed sądami I instytucjami

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 5 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »