Nazwa pełna

FUNDACJA RZECZNIK PRAW RODZICÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000347294

NIP

5213553659

REGON

142210279

Data rejestracji

26 stycznia 2010 r.

Data ostatniej zmiany

22 listopada 2016 r.

Adres siedziby

Steinhausa 2 / 52, 02-747 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Reprezentowanie interesów rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym. 2. Działanie na rzecz polityki prorodzinnej. 3. Działanie mające na celu zmianę ustawodawstwa I przepisów niekorzystnych dla rodziców I dzieci oraz promowanie ustawodawstwa I przepisów, których skutki będą korzystne dla rodziców I dzieci. 4. Pomoc prawna rodzicom, których prawa są naruszane oraz ochrona praw rodzin. 5. Dobroczynność na rzecz rodzin. 6. Pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi. Rehabilitacja zawodowa I społeczna osób wychowujących dzieci, dotkniętych inwalidztwem a także osób wychowujących niepełnosprawne dzieci. 7. Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów I kulturalna na rzecz upowszechniania idei propagowanych przez fundację. 8. Działanie na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej. 9. Prowadzenie I wspieranie działalności badawczej I naukowej w zakresie tematów będących przedmiotem działania fundacji. 10. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji finansowej między innymi poprzez promocję zatrudnienia I aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy I zagrożonych zwolnieniem z pracy; Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 11. Działania na rzecz ochrony zdrowia rodzin I pomocy społecznej. 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych. 13. Organizowanie wypoczynku dzieci I młodzieży. 14. Działalność na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I tradycji, w zakresie celów propagowanych przez fundację. 15. Pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjami; Działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. 16. Upowszechnianie ochrony wolności oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 17. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych I wojen w kraju I za granicą. 18. Upowszechnianie I ochrona praw konsumentów. Cd w statucie

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność edukacyjną I wydawniczą

 • Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi I organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi I fizycznymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji

 • Działalność wydawniczą, wystawienniczą I prasową

 • Organizowanie szkoleń, konkursów, imprez plenerowych

 • Organizowanie wieców, konferencji a także spotkań, odczytów I dyskusji, imprez integracyjnych, promocyjnych I kulturalnych

 • Prowadzenie działalności szkoleniowej I oświatowej dla dorosłych. Prowadzenie poradni, punktów konsultacyjnych, bibliotek, a także innych placówek oświatowych

 • Udział w opracowywaniu programów oświatowych I wychowawczych; Współpracę z placówkami kulturalno - oświatowymi oraz żłobkami, przedszkolami I szkołami

 • Prowadzenie społecznych szkół

 • Prowadzenie społecznych przedszkoli I żłobków

 • Organizowanie wczasów rodzinnych, obozów I kolonii

 • Prowadzenie I wspomaganie działalności badawczej I naukowej, współpracę z placówkami naukowymi

 • Podejmowanie zadań w sferze pożytku publicznego zleconych przez organy administracji publicznej

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezaleznych usług wspierających samodzielność obywateli

 • Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz społeczeństwa

 • Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi I organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi I fizycznymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji

 • Zabieranie poprzez swoich przedstawicieli, głosu I wyrażanie stanowiska na forum publicznym, w sprawach będących przedmiotem działania fundacji

 • Działalność wydawniczą, wystawienniczą I prasową

 • Organizowanie szkoleń, konkursów, imprez plenerowych

 • Organizowanie wieców, konferencji a także spotkań, odczytów I dyskusji, imprez integracyjnych, promocyjnych I kulturalnych

 • Udział w opracowywaniu programów oświatowych I wychowawczych; Współpracę z placówkami kulturalno - oświatowymi oraz żłobkami, przedszkolami I szkołami

 • Udział w pracach nad wprowadzaniem nowych ustaw I przepisów

 • Udzielanie pomocy rzeczowej I finansowej osobom fizycznym, organizacjom I instytucjom

 • Pomoc w organizowaniu świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych

 • Prowadzenie I wspomaganie działalności badawczej I naukowej, współpracę z placówkami naukowymi

 • Prowadzenie strony internetowej

 • Pomoc prawną oraz reprezentowanie rodziców I rodzin przed sądami I instytucjami

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY