Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 6 października 2017 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "PO PROSTU POMAGAM"

KRS

0000345604

NIP

6192002592

REGON

301322251

Adres siedziby

Al.marcinkowskiego 12 / K, 63-600 Kępno, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 stycznia 2010 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa łącznie z wiceprezesem lub skarbnikiem. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa łącznie z innym członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest rozwój regionu poprzez popieranie i finansowanie inicjatyw społecznych, takich jak: 1) upowszechnienie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 2) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 3) ochrona i promocja zdrowia; 4) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 5) aktywizowanie ludności wiejskiej; 6) wypromowanie obszarów wiejskich; 7) pozyskiwanie partnerów - źródeł finansowania stowarzyszenia, w tym z programów pomocowych; 8) podjęcie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru objętego stowarzyszenia mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania stowarzyszenia i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu i życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania stowarzyszenia; 9) promocja i organizacja wolontariatu; 10) ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 11) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe kultury fizycznej i turystyki 12) nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski