Nazwa pełna

KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW DROBIU I PASZ W POZNANIU

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000034449

NIP

7821242015

REGON

630221704

Data rejestracji

10 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Romana Maya 1, 61-372 Poznań, Polska

Cel działania

Do zadań izby należy w szczególności: 1. Przedstawicielstwo i obrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków izby; 2. Działania na rzecz organizowania zgodnej z wymogami produkcji drobiarskiej: hodowli, reprodukcji drobiu, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych oraz produkcji pasz; 3. Organizowanie oceny wartości użytkowej drobiu i jego produktów, jakości pasz i piskląt, celem wydawania opinii o ich jakości; 4. Wsparcie handlu zagranicznego dla potrzeb członków izby; 5. Prowadzenie doradztwa fachowego i szkolenia w zakresie drobiarstwa i produkcji pasz; 6. Udzielanie poparcia dla wdrażania postępu technologicznego i organizacyjnego w produkcji drobiarskiej: hodowli, reprodukcji drobiu, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych, oraz produkcji pasz; 7. Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków; 8. Ułatwianie współpracy gospodarczej członków izby z kontrahentami zagranicznymi; 9. Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawno - ekonomicznej ułatwiającej prowadzenie działalności gospodarczej w hodowli i produkcji drobiarskiej: hodowli, reprodukcji drobiu, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych, oraz produkcji pasz; 10. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej; 11. Współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w celu współtworzenia optymalnych warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w produkcji drobiarskiej: hodowli, reprodukcji drobiu, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych, oraz produkcji pasz; 12. Prowadzenie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej; 13. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz planowania i dostosowywania produkcji do popytu, w szczególności w odniesieniu do ilości i jakości; C. D. Jak w § 7 statutu

Zarząd Izby Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawniony do reprezentowania izby jest prezes. Pisma rozporządzające prawami majątkowymi izby wymagają dla swej ważności podpisu prezesa izby lub wiceprezesa i skarbnika.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.KIPDIP.ORG.PL

Adres e-mail

IZBA_DROB_PASZ@KIPDIP.ORG.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG 15 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY