Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CHŁONIAKI "PRZEBIŚNIEG"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000344487

NIP

6793027906

REGON

121108270

Data rejestracji

15 grudnia 2009 r.

Adres siedziby

Okólna 14 / 34, 30-684 Kraków, Polska

Cel działania

1. Niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom oraz działanie na rzecz poprawy jakości ich życia. Działania stowarzyszenie dotyczą chorych na chłoniaki zarówno aktualnie leczonych, oczekujących na leczenie, jak i będących po zakończeniu leczenia, ich rodzin oraz wolontariuszy. 2. Działalnośc oświatowa w zakresie propagowania wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki onkologicznej. 3. Działania na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla pacjentów z chorobami onkologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na chłoniaki. 4. Działania na rzecz propagowania profilaktyki chorób nowotworowych. 5. Promocja i organizacja wolontariatu. 6. Działania na rzecz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej chorych po leczeniu onkologicznym. 7. Działalnośc wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-5.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia (oddziału stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną) upoważniony jest przewodniczący (lub wiceprzewodniczący) jednoosobowo, natomiast do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia (oddziału stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną)potrzeba zgodnego oświadzcenia woli dwóch członków zarządu głównego (zarządu oddziału).

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.PRZEBISNIEG.ORG

Adres e-mail

INFO@PRZEBISNIEG.ORG

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY