Nazwa pełna

WIELKOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000343277

NIP

7781467505

REGON

301253700

Adres siedziby

Wierzbowa 84, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 grudnia 2009 r.

Kapitał zakładowy

35 mln zł

Kapitał wpłacony

35 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego lub dwóch członków zarządu łącznie w przypadku zarządu wieloosobowego, a w razie ustanowienia prokury - jeden członek zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

2,3 tys. zł

2012 r.

283,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010