Nazwa pełna

PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000343124

NIP

9462593855

REGON

060552840

Adres siedziby

Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 listopada 2009 r.

Kapitał zakładowy

9,7 mld zł

Kapitał wpłacony

9,7 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu spółki albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

29 marca 2012 r.

RŁO-2/2012

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

29 grudnia 2011 r.

RWR-47/2011

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LITERA A TIRET 1-4. ZGODNIE ZE STATUTEM SPÓŁKI JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI JEST OSOBA PRAWNA - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. I KTÓREJ PRZYSŁUGUJE 100% GŁOSÓW W ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

75,9 mln zł

2020 r.

46,2 mln zł

2019 r.

1,2 mln zł

2018 r.

46,3 mln zł

2017 r.

26 mln zł

2016 r.

23,5 mln zł

2015 r.

10 mln zł

2014 r.

3,3 mln zł

2013 r.

16,1 tys. zł

2012 r.

116,6 tys. zł

2011 r.

58,5 mln zł

2010 r.

18,9 tys. zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
18,9 tys. zł 58,5 mln zł 116,6 tys. zł 16,1 tys. zł 3,3 mln zł 10 mln zł 23,5 mln zł 26 mln zł 46,3 mln zł 1,2 mln zł 46,2 mln zł 75,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

151,8 mln zł

78,3 mln zł

2007 - 2013

7

222 mln zł

86,1 mln zł

Łącznie

13

373,8 mln zł

164,4 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@PGEDYSTRYBUCJA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015