Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 27 września 2019 r.

Nazwa pełna

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000342738

NIP

1132826105

REGON

142288471

Data rejestracji

25 listopada 2009 r.

Adres siedziby

Piękna 31/37 / U/1, 00-677 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Wspieranie i koordynowanie działalności sfederowanych stowarzyszeń; 2. Inspirowanie członków federacji do aktywnego udziału w procesie patriotycznego oddziaływania na społeczeństwo ukierunkowanego na popularyzowanie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 3. Koordynowanie działalności statutowej i programowej członków federacji; 4. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszeń wchodzących w skład federacji wobec władz ustawowych i wykonawczych rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w zakresie: uprawnień emerytalno-rentowych, opieki socjalnej i zdrowotnej, zachowania statusu społecznego przysługującego żołnierzom i funkcjonariuszom; 5. Reprezentowanie interesów członków federacji w wielostronnych i dwustronnych kontaktach międzynarodowych.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć organizacyjnych i prawnych w zakresie integracji członków federacji oraz utrzymania kontaktów z resortowymi środowiskami w służbie czynnej jako elementu więzi międzypokoleniowej.

  • Podejmowanie i realizowanie zadań wynikających z uczestnictwa federacji w międzynarodowych przedsięwzięciach.

  • Współpraca i współdziałanie z resortami obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz organami administracji rządowej i samorządowej.

  • Konsultowanie z kierownictwami właściwych resortów spraw dotyczących uprawnień emerytalno - rentowych, socjalnych i zdrowotnych członków stowarzyszeń resortów mundurowych rp.

  • Opiniowanie projektów aktów normatywnych - jako partner społeczny - w sprawach dotyczących emerytów, rencistów i uprawnionych członków ich rodzin.

  • Uczestniczenie w konferencjach, zjazdach, naradach oraz uroczystościach i imprezach organizowanych przez organizacje krajowe i międzynarodowe.

Zarząd Federacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Federację reprezentuje przewodniczący federacji

Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.FSSM.PL

Adres e-mail

FSSM@OP.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY