Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK PRZETWÓRCÓW TWORZYW SZTUCZNYCH

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000342612

NIP

5262504655

REGON

016111260

Data rejestracji

25 listopada 2009 r.

Data ostatniej zmiany

31 maja 2019 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Ponadto innymi zadaniami związku są w szczególności: 1) reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców; 2) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców; 3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców; 4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej; 5) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 6) organizowanie szkoleń pracodawców; 7) prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców; 8) prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców; 9) tworzenie warunków sprzyjających postępowi technicznemu I ekonomicznemu, szczególnie w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych; 10) wyrażanie I prezentowanie podstawowych interesów przemysłowych lub handlowych branży wobec organów władzy publicznej, organizacji I instytucji państwowych, społecznych I gospodarczych oraz innych podmiotów o zasięgu regionalnym, krajowym I międzynarodowym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań wyymagana jest reprezenttacja prezesa zarządu I członka zarządu związku

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW 90 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY