Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK PRZETWÓRCÓW TWORZYW SZTUCZNYCH

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000342612

NIP

5262504655

REGON

016111260

Data rejestracji

25 listopada 2009 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Ponadto innymi zadaniami związku są w szczególności: 1) reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców; 2) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców; 3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców; 4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej; 5) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 6) organizowanie szkoleń pracodawców; 7) prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców; 8) prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców; 9) tworzenie warunków sprzyjających postępowi technicznemu I ekonomicznemu, szczególnie w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych; 10) wyrażanie I prezentowanie podstawowych interesów przemysłowych lub handlowych branży wobec organów władzy publicznej, organizacji I instytucji państwowych, społecznych I gospodarczych oraz innych podmiotów o zasięgu regionalnym, krajowym I międzynarodowym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań wyymagana jest reprezenttacja prezesa zarządu I członka zarządu związku

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW 90 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY