Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 21 października 2010 r.

Nazwa pełna

"ANNO DOMINI 1474" RADOMSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

KRS

0000342595

Adres siedziby

Malczewskiego 16, 26-600 Radom, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

25 listopada 2009 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie reprezentuje przezes stowarzyszenia. Dla ważności oświadczeń woli, jak rózwnież wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub skarbnika. Prezes stowarzyszenia może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe do wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) złotych

Cel działania

Inicjowanie, upowszechnianie oraz wspieranie aktywności społecznej, a w szczególności działalnośc na rzecz: 1)kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji, 2)rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 3)podtrzymywania tradycji narodowej, 4)nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 5)krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 6)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 7)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 8)integracji europejskiej 0 rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 9)promocji turystycznej miasta radomia, 10)wspomagania funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, 11)inicjowania, opiniowania i wspierania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej promocji i organizacji wolontariatu, 12)organizacji pozarządowych przez pomoc techniczną, szkolenia, wsparcia informacyjne lub finansowe

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
  • Od 21 października 2010 r.

    Od 25 listopada 2009 r.

  • Od 21 października 2010 r.

    Od 25 listopada 2009 r.