Nazwa pełna

QLOC SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000341922

NIP

5213548256

REGON

142070980

Adres siedziby

Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

18 listopada 2009 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, członek zarządu działający łącznie z prokurentem, lub dwaj prokurenci działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

9,9 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

17,1 mln zł

9,9 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.Q-LOC.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010