Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 19 maja 2023 r.

Nazwa pełna

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNIKÓW JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.

KRS

0000339808

NIP

6332202346

REGON

241416290

Adres siedziby

Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

20 października 2009 r.

Rada Federacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Federacja reprezentowana jest przez działających łącznie przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego wskazanego uchwałą walnego zebrania delegatów federacji związków zawodowych górników jastrzębskiej spółki węglowej s. A. 2. Do reprezentowania w zastępstwie osób określonych w pkt 1 walne zebranie delegatów federacji związków zawodowych górników jastrzębskiej spółki węglowej s. A. Może upoważnić w formie uchwały innego członka rady federacji. 3. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu federacji przysługuje działającym łącznie przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu tylko do wysokości ustalonej uchwałą rady federacji. 4. Do wykonywania zastępstwa prawnego upoważnieni są przewodniczący, wiceprzewodniczący lub osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone przez przewodniczącego, radę federacji lub prezydium rady federacji. 5. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządzania majątkiem federacji wymagana jest uchwała walnego zebrania delegatów federacji.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Cel działania

1. Celem działania federacji jest współdziałanie jej członków w jak najlepszym wypełnianiu ich zadań statutowych oraz reprezentowanie wspólnego stanowiska wobec pracodawcy, władz administracji państwowej i samorządowej, organizacji politycznych i społecznych, a także stowarzyszeń zawodowych. 2. Współdziałanie członków w ramach federacji zmierza do obrony praw pracowniczych, związkowych, ich przestrzegania, zaspakajania potrzeb materialnych, socjalnych i kulturanych pracowników, do polepszenia ich warunków pracy i płacy, ochrony zdrowia i wypoczynku. 3. Federacja przez swoich członków wspiera i kształtuje aktywność społeczną i zawodową pracowników, zmierza do podnoszenia rangi zawodu, popiera każde działanie podejmowane w interesie członków związku.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komitet założycielski