Nazwa pełna

FORUM ROZWOJU AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000338642

NIP

5833098741

REGON

220993249

Data rejestracji

7 października 2009 r.

Data ostatniej zmiany

18 maja 2018 r.

Adres siedziby

Ogarna 118, 80-826 Gdańsk, Polska

Cel działania

Celami głównymi stowarzyszenia są: a) dążenie do wzrostu znaczenia gospodarczego, naukowego, kulturalnego I edukacyjnego aglomeracji gdańskiej, b)dążenie do zapewnienia ładu przestrzennego I estetycznego na terenie aglomeracji gdańskiej, zgodnego z jej dziedzictwem kulturowym I narodowym oraz potrzebami lokalnych społeczności, c)wspieranie działań lokalnych społeczności, wspólnot mieszkaniowych I organizacji społecznych w kwestiach związanych ze zwiększaniem kapitału społecznego, podnoszeniem poziomu kultury materialnej I polepszaniem jakości życia, d) popularyzacja wiedzy o województwie pomorskim, jego historii, teraźniejszości I planach na przyszłość, e)wspieranie działalności kulturalnej, sportowej I rekreacyjnej na terenie aglomeracji gdańskiej, f)propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, g)działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego I krajobrazu, h)inicjowanie I wspieranie działalności związanej z ochroną zabytków I pozostałych dóbr kulury.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność portali internetowych

  • Działalność w zakresie architektury

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność organizacji profesjonalnych

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.FRAG.ORG.PL

Adres e-mail

INFO@FRAG.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY