Nazwa pełna

FUNDACJA "INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ"

KRS

0000338301

NIP

9512295322

REGON

142040819

Adres siedziby

Zaściankowa 4D / 5, 02-989 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

1 października 2009 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 2. Do czasu wyboru wice-prezesa zarządu oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu. 3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) zł - oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać prezes fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Fundacji Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

236,4 tys. zł

2015 r.

2,4 tys. zł

2014 r.

3 tys. zł

2014
2015
2020
3 tys. zł 2,4 tys. zł 236,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007