Poprzednio

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE

Nazwa pełna

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000033768

NIP

9551889161

REGON

811649448

Adres siedziby

Bytomska 7, 70-603 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

9 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

14,3 mln zł

Kapitał wpłacony

14,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. 2) w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny członek zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Udział Skarbu Państwa

94,64 %

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Zysk z działalności gospodarczej

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • JAKO CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIENIA, UMOŻLIWIAJĄCEGO WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 53 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

433,8 mln zł

2015 r.

15,6 tys. zł

2014 r.

107,6 tys. zł

2013 r.

224,2 tys. zł

2012 r.

1,2 mln zł

2011 r.

118,8 tys. zł

2010 r.

119,3 tys. zł

2009 r.

185,2 tys. zł

2008 r.

20 tys. zł

2006 r.

2,1 tys. zł

2005 r.

20,7 tys. zł

2004 r.

0 zł

2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2019
0 zł 20,7 tys. zł 2,1 tys. zł 20 tys. zł 185,2 tys. zł 119,3 tys. zł 118,8 tys. zł 1,2 mln zł 224,2 tys. zł 107,6 tys. zł 15,6 tys. zł 433,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

156 mln zł

59,4 mln zł

2007 - 2013

5

392,1 mln zł

240,7 mln zł

Łącznie

7

548,1 mln zł

300,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6170 SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001