Nazwa pełna

WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000336463

NIP

7393115688

REGON

510962164

Data rejestracji

7 września 2009 r.

Adres siedziby

9, Wadąg, 10-373 Olsztyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

12,4 mln zł

Kapitał wpłacony

12,4 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, lub dwóch prokurentów, a w przypadku zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem, lub dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.WIPASZ.PL

Adres e-mail

INFO@WIPASZ.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2017