Poprzednio

GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH "FOSFORY"

Nazwa pełna

GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000033530

NIP

5830001675

REGON

190572447

Adres siedziby

Kujawska 2, 80-550 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

59 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu albo prokurent.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

18 marca 2011 r.

DKK-32/2011

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁ. RADY NADZORCZEJ- WYBÓR, ODWOŁANIE, ZAWIESZENIE CZŁ.ZARZĄDU; DELEGOWANIE CZŁ.RADY NADZOR. DO CZASOW. WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁ.ZARZĄDU; ZATW. REGULAMINU UDZIELANIA DAROWIZN; ZATW. ROCZNYCH PLANÓW RZECZOWO-FINANSOWYCH; WYRAŻANIE ZGODY NA WYPŁATĘ WSPÓLNIKOM ZALICZKI NA POCZET DYWIDENDY; UDZIELANIE ZARZĄDOWI ZGODY NA: 1)NABYCIE LUB ROZPORZ. PRAWEM WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁAMI W TYCH PRAWACH 2)DOKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA 2 MLN.ZŁ (Z WYJĄTKAMI, O KTÓRYCH MOWA W UMOWIE SP.), 3)ZAWARCIE PRZEZ SP. UMOWY DAROWIZNY LUB INNEJ UMOWY O PODOBNYM SKUTKU, JEŻELI WARTOŚĆ TEJ CZYNNOŚCI PRZEKRACZA 5TYS.ZŁ LUB 0,1% SUMY AKTYWÓW SP. ORAZ UMOWY ZWOLNIENIA Z DŁUGU LUB INNEJ O PODOBNYM SKUTKU, JEŻELI WARTOŚĆ TEJ CZYNNOŚCI 5 TYS. ZŁ LUB 0,1% SUMY AKTYWÓW SP., 4)ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY Z PODMIOTEM POWIĄZANYM (Z WYJĄTKAMI, O KTÓRYCH MOWA W UMOWIE SP.), 5)ZAWARCIE LUB ZMIANA UMOWY NA USŁUGI PRAWNE, MARKETINGOWE, W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZ. Z ZARZĄDZANIEM, JEŻELI WYNAGRODZENIE ŁĄCZNIE PRZEKRACZA 200 TYS.ZŁ NETTO W STOSUNKU ROCZNYM LUB NIE PRZEWIDZIANO RYCZAŁTOWEJ MAKS. WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA, 6)PRZYJĘCIE OKRESOWYCH POLITYK W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OKREŚLONYM RYZYKIEM, 7)ZAŁOŻENIE LUB WSPÓŁFINANSOWANIE FUNDACJI LUB INNEJ ORGANIZACJI NIEBĘDĄCEJ SPÓŁKĄ, 8)UTWORZENIE BIURA, ZAKŁADU, ODDZIAŁU, PRZEDSTAWICIELSTWA ZA GRANICĄ, 9)WYKONYWANIE W OKREŚLONYCH W UMOWIE SP. SPRAWACH PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZ. LUB ZGROMADZ. WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK, W KTÓRYCH SP. POSIADA CO NAJMNIEJ 50% AKCJI LUB UDZIAŁÓW, 10)ZAWIĄZANIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO INNEJ SPÓŁKI, 11)ZACIĄGANIE ZOBOW. WARUNKOWYCH, W TYM UDZIELANIE PRZEZ SP. GWARANCJI, PORĘCZEŃ I JAKIEKOLWIEK PRZYJĘCIE PRZEZ SP. ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CUDZY DŁUG ORAZ WYSTAWIANIE, AKCEPTOWANIE, INDOSOWANIE NA ZLECENIE WEKSLI ORAZ UDZIELANIE PORĘCZEŃ WEKSLOWYCH, JEŻELI NIE SĄ ONE ZWIĄZ. Z PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SP. OKREŚLONYM W UMOWIE SP.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1,1 mln zł

2020 r.

217,3 tys. zł

2019 r.

90,8 tys. zł

2018 r.

403,7 tys. zł

2017 r.

867,2 tys. zł

2016 r.

316,6 tys. zł

2009 r.

28,2 tys. zł

2006 r.

6,6 tys. zł

2006
2009
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6,6 tys. zł 28,2 tys. zł 316,6 tys. zł 867,2 tys. zł 403,7 tys. zł 90,8 tys. zł 217,3 tys. zł 1,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7525 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000