Nazwa pełna

ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000033391

NIP

5220003782

REGON

010334578

Data rejestracji

20 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

83 mln zł

Kapitał wpłacony

83 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania

  • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego I telekomunikacyjnego oraz części do niego

  • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

  • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Naprawa I konserwacja komputerów I urządzeń peryferyjnych

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwaj wiceprezesi lub wiceprezes działający łącznie z innym członkiem zarządu lub wiceprezes działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 17220 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSP - REJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000