Poprzednio

ASSECO POLAND

Nazwa pełna

ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000033391

NIP

5220003782

REGON

010334578

Adres siedziby

Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

83 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

83 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwaj wiceprezesi lub wiceprezes działający łącznie z innym członkiem zarządu lub wiceprezes działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

ACP

Liczba wyemitowanych akcji:

83 mln

Wartość rynkowa:

6,6 mld zł

Decyzje UOKiK

21 listopada 2006 r.

DOK-142/2006

Kontrola koncentracji

22 sierpnia 2006 r.

DOK-96/2006

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

79,8 tys. zł

2019 r.

16,9 tys. zł

2018 r.

1,8 mln zł

2017 r.

29,4 mln zł

2016 r.

8,1 mln zł

2015 r.

445,5 tys. zł

2014 r.

2,5 mln zł

2012 r.

633,3 tys. zł

2010 r.

71,9 mln zł

2009 r.

12,2 mln zł

2008 r.

526,8 tys. zł

2007 r.

80,2 tys. zł

2006 r.

18 tys. zł

2005 r.

53,8 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
53,8 tys. zł 18 tys. zł 80,2 tys. zł 526,8 tys. zł 12,2 mln zł 71,9 mln zł 633,3 tys. zł 2,5 mln zł 445,5 tys. zł 8,1 mln zł 29,4 mln zł 1,8 mln zł 16,9 tys. zł 79,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

119,1 mln zł

42,5 mln zł

2007 - 2013

2

176,7 mln zł

41,3 mln zł

Łącznie

6

295,8 mln zł

83,8 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.ASSECO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 17220 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSP - REJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000