SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000331666

Numer NIP

1231187039

Numer REGON

141917522

Ta organizacja została wykreślona z KRS

Prezentowane dane pochodzą z 22 grudnia 2015 r.

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIA SIĘ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SPRAWCH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA I PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PONIŻEJ 100.000 PLN (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES LUB V-CE PREZES ZARZĄDU.

Kapitał zakładowy

266 tys.

ul. Głogowa 19

05-501 Piaseczno

Polska

ZARZĄD
Działalność według PKD
 • 90, 02, , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
 • 90, 03, , ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
 • 90, 04, , DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
 • 91, 0, , DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
 • 91, 01, , DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW
 • 91, 01, A, DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK
 • 91, 01, B, DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW
 • 91, 02, , DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW
 • 91, 03, , DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
 • 91, 04, , DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY
 • 93, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
 • 93, 11, , DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
 • 93, 12, , DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
 • 93, 13, , DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
 • 93, 19, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
 • 93, 2, , DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 93, 21, , DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI
 • 93, 29, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 58, 1, , WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
 • 85, 1, , WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • 85, 2, , SZKOŁY PODSTAWOWE
 • 85, 3, , GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH
 • 85, 31, A, GIMNAZJA
 • 85, 31, B, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • 85, 31, C, LICEA PROFILOWANE
 • 85, 32, , SZKOŁY ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH
 • 85, 32, A, TECHNIKA
 • 85, 32, B, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE
 • 85, 5, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
 • 85, 51, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
 • 85, 52, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
 • 85, 53, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
 • 85, 59, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 85, 59, A, NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
 • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 85, 6, , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
 • 90, 0, , DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
 • 90, 01, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
 • 58, 11, , WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 58, 12, , WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
 • 58, 13, , WYDAWANIE GAZET
 • 58, 14, , WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 • 58, 19, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 59, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
 • 59, 11, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 • 59, 12, , DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
 • 59, 13, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 • 59, 14, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
 • 59, 2, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • 60, 1, , NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
 • 63, 1, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
 • 63, 11, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
 • 63, 12, , DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
Wspólnicy
 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
 • 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIAT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
 • 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
 • 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)