Nazwa pełna

ALUPOL PACKAGING KĘTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000331243

NIP

5492373493

REGON

120950881

Adres siedziby

Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 czerwca 2009 r.

Kapitał zakładowy

80,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd spółki jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samoistne członek zarządu lub prokurent, natomiast w przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, do składnia oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI (OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE) - ART. 2 UST 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

77,5 tys. zł

2021 r.

72,4 tys. zł

2020 r.

55,6 tys. zł

2020
2021
2022
55,6 tys. zł 72,4 tys. zł 77,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009