Nazwa pełna

AXA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000329866

NIP

1080007417

REGON

141850545

Data rejestracji

19 maja 2009 r.

Data ostatniej zmiany

8 maja 2019 r.

Adres siedziby

Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

22.5 mln zł

Kapitał wpłacony

22.5 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie, członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009