Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 15 marca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA AUSCHWITZ-BIRKENAU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000328383

NIP

5252456943

REGON

141817074

Data rejestracji

23 kwietnia 2009 r.

Adres siedziby

Mokotowska 56 / 9, 00-534 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest dbałość o miejsce pamięci - teren i pozostałości dawnego kl auschwitz i i auschwitz ii birkenau znajdujących się pod opieką państwowego muzeum auschwitz-birkenau w oświęcimiu oraz wspieranie misji tego muzeum. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: a) zbieranie funduszy na konserwację miejsca pamięci oraz jej finansowanie, w tym udzielanie dotacji; Przez konserwację miejsca pamięci należy rozumieć w szczególności konserwację wchodzących w skład dawnego kl auschwitz i i auschwitz ii birkenau i znajdujących się obecnie pod opieką muzeum: (i) bloków i innych budynków murowanych; (ii) baraków, wieżyczek i innych obiektów drewnianych; (iii) ruin po nieistniejących już dziś barakach; (iv) pozostałości po krematoriach i komorach gazowych; (v) terenów, rowów i historycznej zieleni, (vi) rampy, ogrodzeń kolczastych, dróg obozowych i innych instalacji; (vii) zbiorów archiwalnych i wszelkich innych obiektów ruchomych i nieruchomych dawnego obozu kl auschwitz. B) wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej, wydawniczej, wystawienniczej oraz kulturalnej związanej z misją muzeum; C) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji; D) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania fundacji; E) inicjowanie i finansowanie własnych projektów, w tym we współpracy z muzeum i innymi organizacjami.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Zbieranie funduszy na konserwację miejsca pamięci oraz jej finansowanie, w tym udzielanie dotacji, przez konserwację miejsca pamięci należy rozumieć w szczególności konserwację wchodzących w skład dawnego kl auschwitz i i auschwitz ii birkenau i znajdujących się obecnie pod opieką państwowego muzeum auschwitz-birkenau w oświęcimiu: (i) bloków i innych budynków murowanych, (ii) baraków, wieżyczek i innych obiektów drewnianych, (iii) ruin po nieistniejących już dziś barakach, (iv) pozostałości po krematoriach i komorach gazowych, (v) terenów, rowów, historycznej zieleni, (vi) rampy, ogrodzeń kolczastych, dróg obozowych i innych instalacji, (vii) zbiorów archiwalnych i wszelkich innych obiektów ruchomych i nieruchomych dawnego obozu kl auschwitz

  • Wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej, wydawniczej, wystawienniczej oraz kulturalnej związanej z misją państwowego muzeum auschwitz-birkenau w oświęcimiu

  • Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji

  • Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania fundacji

  • Inicjowanie i finansowanie własnych projektów, w tym we współpracy z państwowym muzeum auschwitz-birkenau w oświęcimiu i innymi organizacjami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu - samodzielnie lub dwóch członków zarządu - łącznie (zgodnie z §18 statutu fundacji)

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY