Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI OBYWATELSKIEJ IM. STAŃCZYKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000325617

NIP

6772327075

REGON

120874588

Data rejestracji

12 marca 2009 r.

Adres siedziby

Sławkowska 12, 31-014 Kraków, Polska

Cel działania

Szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności: 1. Zwiększanie przejrzystości w życiu publicznym. 2. Wspieranie aktywności społecznej. 3. Rozwijanie świadomości społecznej i kultury prawnej obywateli. 4. Wspieranie idei wolnej kultury (free culture). 5. Popieranie informatyzacji administracji publicznej. 6. Wspieranie działalności naukowej i badawczej. 7. Poszerzanie i upowszechnianie dostępu do nauki i kultury.

Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

113,4 zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie; Zaciąganie zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 250 eur (słownie: dwieście pięćdziesiąt euro) oraz udzielanie pełnomocnictw - dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

STANCZYK@STANCZYK.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY