Nazwa pełna

FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH "STOCZNIA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000324413

NIP

7010170150

REGON

141754758

Data rejestracji

25 lutego 2009 r.

Data ostatniej zmiany

8 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność portali internetowych

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez zarząd.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009