Nazwa pełna

FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH "STOCZNIA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000324413

NIP

7010170150

REGON

141754758

Data rejestracji

25 lutego 2009 r.

Adres siedziby

Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: 1. Wypracowanie i wdrażanie innowacji społecznych, 2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej, 3. Wykorzystywanie dorobku naukowego i warsztatu nauk społecznych do tworzenia wiedzy użytecznej do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych oraz projektowania i realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, zwłaszcza na poziomie lokalnym, 4. Tworzenie i szerokie upowszechnianie wiedzy i zasobów informacyjnych, w szczególności z zakresu diagnostyki problemów i pobudzania aktywności społecznej.

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

12,1 mln zł

11 mln zł

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez zarząd.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009