Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 31 stycznia 2019 r.

Nazwa pełna

RUDZKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "ZDROWE ŻYCIE"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000003233

NIP

6411421278

REGON

272183283

Data rejestracji

22 maja 2001 r.

Adres siedziby

Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1) dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek, 2) niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku, 3) prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży uwzględniając osoby niepełnosprawne, 4) doskonalenie umiejętności pomagania innym i niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami, 5) współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 6) udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą , wynikającą z nadużywania alkoholu i innych używek, 7) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 8) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 9) prowadzenie działalności charytatywnej, 10) ochrona i promocja zdrowia, 11) promocja i organizacja wolontariatu, 12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 13) promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Klubu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności pism, dokumentów i zaciągania zobowiązań finansowych wymagany jest podpis conajmniej dwóch członków zarządu stowarzyszenia, prezesa lub wiceprezesa i skarbnika lub sekretarza

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres WWW

ZDROWEZYCIE.SILEMAN.NET.PL

Adres e-mail

ZDROWEZYCIE@INTERIA.EU

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1474 SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY