Poprzednio

KLUB ABSTYNENTA "ZDROWE ŻYCIE" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIRKU

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 6 grudnia 2021 r.

Nazwa pełna

RUDZKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "ZDROWE ŻYCIE"

KRS

0000003233

NIP

6411421278

REGON

272183283

Adres siedziby

Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

22 maja 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Klubu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności pism, dokumentów i zaciągania zobowiązań finansowych wymagany jest podpis conajmniej dwóch członków zarządu stowarzyszenia, prezesa lub wiceprezesa i skarbnika lub sekretarza

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1) dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek, 2) niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku, 3) prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży uwzględniając osoby niepełnosprawne, 4) doskonalenie umiejętności pomagania innym i niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami, 5) współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 6) udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą , wynikającą z nadużywania alkoholu i innych używek, 7) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 8) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 9) prowadzenie działalności charytatywnej, 10) ochrona i promocja zdrowia, 11) promocja i organizacja wolontariatu, 12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 13) promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres e-mail

ZDROWEZYCIE@INTERIA.EU

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1474 SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY