Dane aktualne

Nazwa pełna

RUDZKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "ZDROWE ŻYCIE"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

22 maja 2001 r.

KRS

0000003233

NIP

6411421278

REGON

272183283

Adres siedziby

Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1) dawanie dobrego przykładu innym I eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu I innych używek, 2) niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju I odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku, 3) prowadzenie działalności wśród dzieci I młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury I sportu w zakresie wiedzy o alkoholu I narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci I młodzieży uwzględniając osoby niepełnosprawne, 4) doskonalenie umiejętności pomagania innym I niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami, 5) współdziałanie z różnymi organizacjami I instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot I społeczności lokalnych, 6) udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą , wynikającą z nadużywania alkoholu I innych używek, 7) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin I osób, 8) prowadzenie działalności na rzecz integracji I reintegracji zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 9) prowadzenie działalności charytatywnej, 10) ochrona I promocja zdrowia, 11) promocja I organizacja wolontariatu, 12) przeciwdziałanie uzależnieniom I patologiom społecznym, 13) promowanie abstynencji I trzeźwego stylu życia

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Klubu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności pism, dokumentów I zaciągania zobowiązań finansowych wymagany jest podpis conajmniej dwóch członków zarządu stowarzyszenia, prezesa lub wiceprezesa I skarbnika lub sekretarza

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

ZDROWEZYCIE.SILEMAN.NET.PL

Adres e-mail

ZDROWEZYCIE@INTERIA.EU

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1474 SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

Ta organizacja ma jeszcze 25 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »