Nazwa pełna

ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000320991

NIP

9542357358

REGON

276930771

Data rejestracji

5 stycznia 2009 r.

Adres siedziby

Plac Konesera 10 A, 03-736 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

7,3 mln zł

Kapitał wpłacony

7,3 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

ATD

Liczba wyemitowanych akcji:

36,3 mln

Wartość rynkowa:

103,9 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Prokurenci reprezentują spółkę samodzielnie, łącznie z drugim prokurentem lub łącznie z członkiem zarządu - w zależności od treści udzielonej prokury.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 3 stycznia 2011 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 12 kwietnia 2013 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 16 maja 2018 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Adres www

WWW.ATENDE.PL

Adres e-mail

KONTAKT@ATENDE.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008