Nazwa pełna

HUMANITY IN ACTION POLSKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000320583

NIP

7010168118

REGON

141734840

Data rejestracji

30 grudnia 2008 r.

Adres siedziby

Konwiktorska 7 / 43/7, 00-216 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: a) upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, edukacja obywatelska i edukacja globalna, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o instytucjach i rozwiązaniach międzynarodowych, jak również dorobku procesów integracji europejskiej, b) wzmacnianie poszanowania dla godności jednostki ludzkiej i praw człowieka w społeczeństwie, w duchu integracji, tolerancji i dialogu międzykulturowego, c) propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego, d) skupianie łudzi wokół idei fundacji poprzez inspirowanie ich do podejmowania działań na rzecz praw człowieka, edukacji obywatelskiej i globalnej, e) inicjowanie, wspieranie i promowanie aktywności społecznej obywateli oraz kreowanie postaw liderskich wśród grup dyskryminowanych i marginalizowanych w Polsce, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością, f) rozwijanie umiejętności koniecznych dla efektywnej działalności publicznej w społeczeństwie obywatelskim, g) propagowanie Polskich tradycji narodowych, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, historycznych i współczesnych dobrych praktyk w zakresie umacniania demokracji, solidarności i praw człowieka w kraju i zagranicą, h) upowszechnianie wiedzy o wielokulturowej historii Polski i jej stolicy warszawy ze szczególnym uwzględnieniem skutków nazizmu i komunizmu oraz oddziaływanie za pomocą edukacji historycznej na świadomość zbiorową, w tym zwłaszcza młodego pokolenia, i) wspieranie oraz inicjowanie działań z zakresu sztuki, kultury i tradycji stosowanych dla upowszechnienia praw i wolności człowieka, swobód obywatelskich, działań wspierających demokrację oraz wielokulturowość, j) podejmowanie inicjatyw prowadzących do dialogu między ludźmi reprezentującymi różne światopoglądy odnośnie praw człowieka, przedstawicieli różnych pokoleń i sektorów życia społecznego.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY