Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 25 września 2020 r.

Nazwa pełna

HUMANITY IN ACTION POLSKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000320583

NIP

7010168118

REGON

141734840

Data rejestracji

30 grudnia 2008 r.

Adres siedziby

Konwiktorska 7 / 43/7, 00-216 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: a) upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, edukacja obywatelska i edukacja globalna, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o instytucjach i rozwiązaniach międzynarodowych, jak również dorobku procesów integracji europejskiej, b) wzmacnianie poszanowania dla godności jednostki ludzkiej i praw człowieka w społeczeństwie, w duchu integracji, tolerancji i dialogu międzykulturowego, c) propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego, d) skupianie łudzi wokół idei fundacji poprzez inspirowanie ich do podejmowania działań na rzecz praw człowieka, edukacji obywatelskiej i globalnej, e) inicjowanie, wspieranie i promowanie aktywności społecznej obywateli oraz kreowanie postaw liderskich wśród grup dyskryminowanych i marginalizowanych w Polsce, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością, f) rozwijanie umiejętności koniecznych dla efektywnej działalności publicznej w społeczeństwie obywatelskim, g) propagowanie Polskich tradycji narodowych, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, historycznych i współczesnych dobrych praktyk w zakresie umacniania demokracji, solidarności i praw człowieka w kraju i zagranicą, h) upowszechnianie wiedzy o wielokulturowej historii Polski i jej stolicy warszawy ze szczególnym uwzględnieniem skutków nazizmu i komunizmu oraz oddziaływanie za pomocą edukacji historycznej na świadomość zbiorową, w tym zwłaszcza młodego pokolenia, i) wspieranie oraz inicjowanie działań z zakresu sztuki, kultury i tradycji stosowanych dla upowszechnienia praw i wolności człowieka, swobód obywatelskich, działań wspierających demokrację oraz wielokulturowość, j) podejmowanie inicjatyw prowadzących do dialogu między ludźmi reprezentującymi różne światopoglądy odnośnie praw człowieka, przedstawicieli różnych pokoleń i sektorów życia społecznego.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY