Nazwa pełna

HUMANITY IN ACTION POLSKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000320583

NIP

7010168118

REGON

141734840

Data rejestracji

30 grudnia 2008 r.

Adres siedziby

Konwiktorska 7 / 43/7, 00-216 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: a) upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, edukacja obywatelska I edukacja globalna, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o instytucjach I rozwiązaniach międzynarodowych, jak również dorobku procesów integracji europejskiej, b) wzmacnianie poszanowania dla godności jednostki ludzkiej I praw człowieka w społeczeństwie, w duchu integracji, tolerancji I dialogu międzykulturowego, c) propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania demokratycznego państwa I społeczeństwa obywatelskiego, d) skupianie łudzi wokół idei fundacji poprzez inspirowanie ich do podejmowania działań na rzecz praw człowieka, edukacji obywatelskiej I globalnej, e) inicjowanie, wspieranie I promowanie aktywności społecznej obywateli oraz kreowanie postaw liderskich wśród grup dyskryminowanych I marginalizowanych w polsce, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością, f) rozwijanie umiejętności koniecznych dla efektywnej działalności publicznej w społeczeństwie obywatelskim, g) propagowanie polskich tradycji narodowych, dziedzictwa kulturowego I przyrodniczego, historycznych I współczesnych dobrych praktyk w zakresie umacniania demokracji, solidarności I praw człowieka w kraju I zagranicą, h) upowszechnianie wiedzy o wielokulturowej historii polski I jej stolicy warszawy ze szczególnym uwzględnieniem skutków nazizmu I komunizmu oraz oddziaływanie za pomocą edukacji historycznej na świadomość zbiorową, w tym zwłaszcza młodego pokolenia, I) wspieranie oraz inicjowanie działań z zakresu sztuki, kultury I tradycji stosowanych dla upowszechnienia praw I wolności człowieka, swobód obywatelskich, działań wspierających demokrację oraz wielokulturowość, j) podejmowanie inicjatyw prowadzących do dialogu między ludźmi reprezentującymi różne światopoglądy odnośnie praw człowieka, przedstawicieli różnych pokoleń I sektorów życia społecznego.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY